Svájci vámalakiságok anti aging, Applications Linguee


Az előfinanszírozást egy összegben kell folyósítani.

EU Jogi Szotar Angol-Magyar Magyar-Angol PDF

HL L CIKK 1 A Bizottság szorosan nyomon követi a Horvátország által a csatlakozási tárgyalások során tett valamennyi kötelezettségvállalást, köztük azokat is, melyeket a csatlakozás időpontját megelőzően vagy a csatlakozás időpontjára kell teljesíteni. A bizottsági ellenőrzés a következőket foglalja magában: rendszeresen naprakésszé tett ellenőrző táblázatok, a stabilizációs és társulási megállapodás STM 1 keretében folytatott párbeszéd, szakértői értékelési missziók, az előcsatlakozási gazdasági program, költségvetési jelentések, és adott esetben korai figyelmeztető levelek a horvát hatóságoknak.

Az ellenőrzési folyamat egésze során a Bizottság felhasználja továbbá a tagállamoktól származó, valamint — adott esetben — figyelembe veszi a nemzetközi szervezetek és a civil társadalmi szervezetek által benyújtott információkat.

Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A mű a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthető. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vám- és Pénzügyőri Tanszéke és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös gondozásában létrejött konferencia,- és tanulmánykötet megjelenésének előzményei a as esztendőre vezethetőek vissza: Ekkor indult útjára és azóta hagyománnyá vált az a nemzetközi konferencia-sorozat, melynek keretei között először novemberében a Vám Világszervezet budapesti Regionális Oktatási Központjában, majd pedig decemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem dísztermében nagy sikerű nemzetközi tudományos konferencia megtartására került sor.

A Bizottság által végzett ellenőrzésnek különösen a Horvátország által az igazságszolgáltatáshoz és az alapvető jogokhoz VII. A bizottsági ellenőrzés középpontjában emellett a következők állnak majd: a jog érvényesülésén, a szabadságon és a biztonságon alapuló térség — beleértve a külső határigazgatás, a rendőrségi együttműködés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi anti aging szakértők zárójelben vonatkozásában fennálló uniós követelmények végrehajtását és érvényre juttatását —, továbbá a versenypolitika terén tett kötelezettségvállalások — beleértve a hajóépítő-ipar VIII.

Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és a Tanács — az említett eljárásnak megfelelően — hatályon kívül helyezi azokat, amint az aggodalomra okot adó releváns kérdéseket eredményesen rendezték. CIKK 1 Legfeljebb a csatlakozást követő harmadik év végéig, amennyiben a gazdaság bármely ágazatában súlyos és tartósnak mutatkozó, illetve egy adott térség gazdasági helyzetének komoly romlásával fenyegető nehézségek merülnek fel, Horvátország felhatalmazást kérhet arra, hogy a helyzet orvoslása és az érintett ágazatnak a belső piaci gazdasághoz történő hozzáigazítása érdekében védintézkedéseket tegyen.

Implementation of the common security and defence policy Rövid áttekintés The main avenue through which the European Union EU contributes to strengthening international peace and security is its common security and defence policy CSDP. Enshrined in the Lisbon Treaty, this policy is the main framework through which EU Member States take joint action on security and defence matters. Peace and security in Evaluating the EU approach to tackling the Sahel conflicts Tanulmány The Peace and Security series evaluates European Union EU performance in the field of peace and security in a specific geographical region each year. This, the third thematic study in the series, focuses on the EU's contribution to resolving the conflicts in the Sahel, restoring stability and building peace in the region.

Ugyanilyen körülmények fennállása esetén bármely jelenlegi tagállam is felhatalmazást kérhet védintézkedések megtételére Horvátországgal szemben. Súlyos gazdasági nehézségek esetén és az érintett tagállam kifejezett kérelmére a Bizottság a megfelelő indokolással ellátott kérelem kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles eljárni.

Arcápolási rutin - fókuszban: aging \u0026 mitesszerek

Az így elrendelt intézkedések azonnal alkalmazhatók; ezeknek az intézkedéseknek valamennyi érintett fél érdekét figyelembe kell venniük, és nem Svájci vámalakiságok anti aging határellenőrzésekkel. Elsősorban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a belső piac működésében a legkisebb zavart okozzák.

szemgyulladás kezelése otthon best face cream anti aging

CIKK Ha Horvátország nem teljesíti a csatlakozási tárgyalások keretében vállalt kötelezettségeit, beleértve a határokon átnyúló hatással rendelkező gazdasági tevékenységre vonatkozó ágazati politikákkal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat is, és ez a belső piac működését súlyosan sérti, vagy az Unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti, vagy ilyen sérelem vagy veszély közvetlen kockázata áll fenn, a csatlakozást követő harmadik év végéig a Bizottság, valamely tagállam indokolt kérelmére vagy saját kezdeményezésére, megfelelő intézkedéseket hozhat.

Ezeknek az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és közülük a belső piac működésében a legkisebb zavart okozó intézkedések, illetve adott esetben a fennálló ágazati védintézkedési rendszerek alkalmazásának kell elsőbbséget biztosítani.

11 REV 1 INF 162 ELARG 95 FELJEGYZÉS

Az e cikk szerinti védintézkedéseket nem lehet önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett korlátozásának eszközeként alkalmazni. Az ellenőrzés megállapításai alapján a védzáradék a csatlakozást megelőzően is érvényesíthető, és az így elfogadott intézkedések — későbbi Svájci vámalakiságok anti aging előíró rendelkezés hiányában — a csatlakozás napjától lépnek hatályba.

új élet anti aging dayton ohio sapeur pompier pro suisse anti aging

Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni azokat, amint az adott kötelezettségvállalást teljesítették.

Az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott kötelezettségvállalást nem teljesítették.

en-hu.dic in uplug | source code search engine - searchcode

A Horvátország által a kötelezettségvállalás teljesítése terén elért előrehaladástól függően a Bizottság az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja. A Bizottság a védintézkedések visszavonása előtt megfelelő időben tájékoztatja a Tanácsot, és a Tanács e vonatkozásban tett észrevételeit kellően figyelembe veszi. A tagállamok közötti szoros igazságügyi együttműködés folytatásának sérelme nélkül ezek az intézkedések olyan formában is megvalósulhatnak, hogy a vonatkozó rendelkezések és határozatok alkalmazását ideiglenesen felfüggesztik Horvátország és bármely más tagállam, vagy tagállamok közötti kapcsolatokban.

Az intézkedéseket legfeljebb addig lehet fenntartani, amíg ez feltétlenül szükséges, és mindenképpen hatályon kívül kell helyezni, amint az adott hiányosságokat orvosolták.

hu-en.dic in uplug | source code search engine - searchcode

Ezek az intézkedések azonban az első bekezdésben megjelölt időszakon túl is alkalmazhatók mindaddig, amíg az adott hiányosságok fennállnak. A Horvátország által a hiányosságok orvoslása terén elért előrehaladástól függően a Bizottság, a tagállamokkal folytatott konzultációt követően, az intézkedéseket szükség szerint kiigazíthatja.

CIKK Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből a közös agrárpolitikának az ebben az okmányban meghatározott feltételek szerinti alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak során lehet elfogadni, és azokat csak ezen időszak alatt lehet alkalmazni.

A Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, ezt az időszakot egyhangúlag eljárva meghosszabbíthatja. Az első albekezdésben említett átmeneti intézkedéseket szükség esetén a csatlakozás időpontját megelőzően is el lehet fogadni.

11 REV 1 INF ELARG 95 FELJEGYZÉS - PDF Free Download

Ezeket az intézkedéseket a Tanács fogadja el minősített többséggel eljárva, a Bizottság javaslata alapján, illetve az eredetileg a Bizottság által elfogadott eszközöket érintő intézkedéseket a Bizottság fogadja el a szóban forgó eszközök elfogadásához szükséges eljárásoknak megfelelően.

CIKK Amennyiben a Horvátországban fennálló szabályozási rendből az európai uniós állat- és növényegészségügyi, valamint élelmiszer-biztonsági szabályok alkalmazásából eredő szabályozási rendbe való átmenet elősegítése érdekében átmeneti intézkedésekre van szükség, ezeket az intézkedéseket a Bizottság fogadja el az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott eljárással összhangban.

Ilyen intézkedéseket a csatlakozást követő hároméves időszak alatt lehet hozni, és azokat csak ez alatt az időszak alatt lehet alkalmazni. CIKK A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján: a el lehet törölni a kilépési gyűjtő árunyilatkozatok benyújtására vonatkozó kötelezettséget az EUMSZ CIKK A Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat annak érdekében, hogy a szükséges személyi állomány Horvátországban legfeljebb a csatlakozást követő tizennyolcadik hónapig tovább működhessen.

xophoria anti aging die beste anti aging nachtcreme

Az igazgatási költségeket, beleértve az egyéb szükséges alkalmazottak fizetését is, az Európai Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni. CIKK Az Unió intézményei a csatlakozás következtében szükségessé váló mértékben és az eredeti szerződésekben Svájci vámalakiságok anti aging vonatkozó eljárásokkal összhangban kiigazítják eljárási szabályzatukat.

szükségesnek - English translation – Linguee

Az eredeti szerződések által létrehozott bizottságok alapszabályának és eljárási szabályzatának a csatlakozás következtében szükségessé váló kiigazítását a csatlakozást követően a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Horvátország az intézkedésekről legkésőbb a csatlakozás időpontjáig, vagy később, az ezen okmányban meghatározott határidőn belül tájékoztatja a Bizottságot.

adag növekedési hormon az anti aging humán regenerátor anti aging kiegészítők számára

Az intézkedésekről a csatlakozás időpontjáig, de legkésőbb az ezen okmányban meghatározott határidőn belül tájékoztatják a Bizottságot. CIKK Horvátországnak a Bizottság számára legkésőbb a csatlakozás időpontjáig benyújtott, kellően minden természetes anti aging testápoló recept kérelmére a Tanács, a Bizottság javaslata alapján, illetve — ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el — a Bizottság olyan intézkedéseket hozhat, amelyek az intézmények által Ezeket az intézkedéseket a kért ideiglenes eltérés tárgyát képező jogi aktus elfogadására vonatkozó szavazási szabályoknak megfelelően kell elfogadni.

Amennyiben az eltéréseket a csatlakozást követően fogadják el, azok a csatlakozás napjától alkalmazhatók.